Privacy & Cookie Statement

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens die je ons levert als je gebruik maakt van onze diensten. Op de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Hieronder leggen we uit hoe wij met jouw gegevens omgaan.

Verantwoordelijke

De NBVT biedt timmerbedrijven in het algemeen en onze leden in het bijzonder een aantal diensten op uiteenlopende gebieden van sociale wetgeving tot vakinhoudelijke kennis, van belangenbehartiging en invloed tot praktische ondersteuning, enz. Als branchevereniging hebben we daar spelregels voor vastgesteld. Daarin leggen we onder meer vast welke persoonsgegevens we van je vragen, met welk doel we ze verwerken en hoe dat gebeurt. De NBVT is daardoor ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in het kader van de AVG. Dat betekent dat wij jouw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige manier moeten verwerken in overeenstemming met de wet.

Persoonsgegevens, doel van de verwerking en bewaartermijnen

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct en/of indirect informatie kunnen geven over een identificeerbare natuurlijke persoon. Via (handmatig) ingevulde formulieren lever je ons gegevens die wij opnemen in onze bedrijfsautomatisering. Je laat sporen achter bij het bezoek aan onze site(s) en je mailt ons je vragen.

Gegevens die je ons levert, gebruiken we alleen voor het directe doel dat je voor ogen heeft. We vernietigen ze zo snel mogelijk. In sommige gevallen zijn we daarbij gebonden aan wetgeving. De fiscus eist bijvoorbeeld dat we financiële transacties na 7 jaar nog kunnen verantwoorden. In enkele gevallen verwerken we je gegevens in statistische, anonieme overzichten. Wij doen verder niets met de gegevens die je ons op deze manier aanlevert. Wij sturen of verkopen je gegevens niet zonder jouw toestemming door naar andere bedrijven.

Hieronder leggen we per dienst of product uit welke gegevens we van je nodig hebben, waarom we die gegevens nodig hebben en hoe lang we ze bewaren.

https://nbvt.nl

Om de site goed te doen werken gebruiken we ‘functionele’ cookies. Die zorgen bijvoorbeeld voor het laden van het juiste lettertype en de illustraties. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens. Voor deze cookies hoeven we geen toestemming te vragen.

Daarnaast gebruiken we cookies voor statistische (Google Analytics) en marketing doeleinden. Via ‘Cookie instellingen’ in de voettekst van onze site kun je ons toestemming geven om deze cookies op je computer te laten plaatsen. Op ieder moment kun je langs dezelfde weg de instellingen weer veranderen.

Je kunt ons vragen stellen via ons e-mailadres. Daardoor krijgen wij jouw e-mailadres en de informatie die je er zelf aan toevoegt, bijv. je naam, het bedrijf waar je voor werkt en je telefoonnummer. Die gegevens gebruiken we om jouw vraag te kunnen beantwoorden. Verder zullen wij deze gegevens niet aan derden verstrekken.

Om onze site en nieuwsbrieven aan te kleden, gebruiken we onder meer foto’s. Ook een foto waar iemand herkenbaar op staat, is een persoonsgegeven. De personen die zijn afgebeeld, hebben daar voor zover mogelijk toestemming voor gegeven. We vernietigen de foto’s als ze niet meer bruikbaar zijn.

Een aantal pagina’s is alleen toegankelijk voor onze leden. Leden kunnen zich daarvoor registreren met hun e-mailadres en een wachtwoord. Leden krijgen dan ook een eigen account waarop zij een aantal gegevens kunnen invullen: naam en contactgegevens van de accounthouder, website en adresgegevens van het bedrijf, alsmede project- en bedrijfsspecifieke gegevens. Een groot deel van de bedrijfsgegevens gebruiken we voor benchmarking. In rapportages daarvan komen naam van bedrijf en contactpersoon natuurlijk niet terug. Inlog- en accountgegevens worden gewist zodra je geen lid meer bent.

Je kunt ons ook bereiken via onze site www.kvt-online.nl. Voor die site geldt het zelfde als voor www.nbvt.nl. Zie daarvoor de privacy verklaring op die site.

Lidmaatschap NBVT

Van het bedrijf dat zich aanmeldt als lid, vragen wij een aantal algemene gegevens zoals naam van de contactpersoon en naam, adres en contactgegevens van het bedrijf. Ten behoeve van de facturatie willen wij verder beschikken over de handtekening van een tekenbevoegde en het IBAN van het bedrijf en de omzet van het bedrijf.
Op het lidmaatschap is een aantal toetredingsvoorwaarden van toepassing. Als lid lever je namen van vennoten en directieleden, nummers KOMO, FSC, PEFC, en productiesectie(s). Op basis van dat laatste word je ingedeeld bij een NBVT-sectie.

Enkele van bovengenoemde gegevens gebruiken we ook in onze benchmark. Daarvoor gebruiken we verder: de eventuele andere cao waaronder het bedrijf valt, de eigendom van het bedrijf, en de vraag of het bedrijf onderdeel uitmaakt van een aannemingsbedrijf.

Deze gegevens zijn gekoppeld aan onze financiële administratie. Daardoor moeten wij ze bewaren tot 7 jaar na de laatste financiële transactie.

Lidmaatschap Jong Management

Jonge managers en directieleden  in dienst van een NBVT-lid, kunnen lid worden van de ‘sectie’ Jong Management. Wij registreren van leden van Jong Management naam en contactgegevens, naam van het bedrijf, geslacht (t.b.v. de juiste aanhef), geboortedatum (het lidmaatschap is mogelijk tot de leeftijd van 45 jaar) en functie (lidmaatschap is bedoeld voor managers en directieleden). De inschrijving wordt geformaliseerd door de handtekening van de betreffende manager / directeur.

De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Als de jonge manager deel neemt aan activiteiten waarvoor kosten worden gemaakt, zoals buitenlandse reizen, dan moet de NBVT de gegevens 7 jaar bewaren.

Digitale Nieuwsbrief

Leden krijgen onze nieuwsbrief toegestuurd. Voor de verzending van de nieuwsbrief maken we gebruik van je naam, e-mailadres. Je gegevens worden uit het bestand gewist, zodra je geen lid meer bent of nadat je hebt aangegeven onze nieuwsbrief niet meer te willen ontvangen.

Workshops/Webinars

Speciaal voor leden organiseert de NBVT verschillende workshops en webinars.  Deelnemers geven naam en e-mailadres op, alsmede de naam van het bedrijf en de naam van een contactpersoon (facturatie). Wij controleren deze gegevens aan de ledenadministratie. Financiële gegevens moeten wij 7 jaar bewaren.

Trainers krijgen alleen een lijst met namen van deelnemers. Belangrijk om te weten is dat de e-mailadressen bij webinars zichtbaar zijn in Outlook en dat wij de lijst van deelnemers bewaren voor intern gebruik. Wij zullen deze informatie niet aan derden verstrekken en ook geen e-mails versturen. De namen en e-mailadressen worden alleen voor het webinar gebruikt.

KVT-info

De KVT-info is een online tool die alleen toegankelijk is voor leden van de NBVT.

Beeldbank

Beeldmateriaal van personen dat wij gebruiken voor onze media wordt opgeslagen en alleen met toestemming van de betreffende personen gebruikt. Wij gebruiken quitclaims voor onze fotografie waarop personen te zien zijn.

Grondslag

De AVG kent 6 juridische grondslagen op basis waarvan gegevens verwerkt mogen worden. In het geval van onze informatieve site gaat het om ‘toestemming’. Het is jouw keuze om de site te bezoeken en je bepaalt zelf of je ons daarna een vraag wilt sturen. Dankzij jouw eigen e-mailadres kunnen wij je een antwoord geven. ‘Toestemming’ is ook van toepassing op foto’s en soms is daarbij ook sprake van ‘overeenkomst’.

Het automatisch versturen van onze nieuwsbrief aan leden en het gebruik van Google Analytics bij bezoek aan de site valt onder ‘gerechtvaardigd belang’.

‘Overeenkomst’ en ‘wettelijke verplichting’ zijn van toepassing op de verwerkingen voor de overige diensten.

Beveiliging persoonsgegevens

De NBVT moet passende technische en organisatorische maatregelen nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Dat doen we door de toegang tot de gegevens te controleren m.b.v. een wachtwoord. Alle NBVT-medewerkers behandelen jouw persoonsgegevens vertrouwelijk.

Aan het slotje voor het adres van onze site NBVT.nl zie je dat onze site beveiligd is. Onze e-mailvoorziening is standaard en niet versleuteld. Zodra wij je mail hebben ontvangen, is het bericht beveiligd door onze kantoorautomatisering. We gaan er van uit dat je ons via de aangeboden mailfunctie geen vertrouwelijke informatie stuurt. Mocht je ons toch vertrouwelijke informatie willen sturen, dan kunnen we dat doen via versleutelde bestanden en bijv. WhatsApp.

Datalek

Wanneer blijkt dat ondanks onze inspanningen onbevoegden toegang hebben gekregen tot jouw gegevens of bijv. gegevens verloren zijn gegaan (datalek), dan zullen wij alles in het werk stellen om  het datalek te dichten en eventuele schade te herstellen. Binnen drie dagen nadat het lek is gebleken zullen wij je hierover informeren. Ook de Autoriteit Persoonsgegevens zal tijdig worden geïnformeerd.

Jouw privacy rechten

De AVG biedt iedereen wiens gegevens langs elektronische weg worden verwerkt een aantal rechten.
Het recht op informatie houdt in dat wij je uitleggen welke gegevens wij verwerken en waarom wij dat doen. Die informatie heb je gekregen in dit statement.

Je hebt recht op inzage van de gegevens die wij van jouw verwerken. Hierboven hebben we aangegeven om welke soorten gegevens het gaat.

Over het algemeen maak je slechts korte tijd gebruik van een door ons aangeboden dienst. Tijdens de projectperiode moeten wij jouw gegevens actueel en accuraat te houden. Je hebt daarvoor het recht tot rectificatie. Dat recht is ook van toepassing in de periode na het project, waarin we jouw gegevens moeten bewaren voor een eventuele controle door de fiscus.

Je hebt in principe het recht om je gegevens te laten verwijderen en om vergeten te worden. Wij hebben hierboven uitgelegd dat we dat in een aantal gevallen niet onmiddellijk mogen (belastingwetgeving).

Aan het recht op beperking, waarbij we de verwerking van jouw gegevens tijdelijk ‘stil laten staan’, kunnen wij in de praktijk geen uitvoering geven: We verwerken jouw gegevens omdat je deel neemt aan een project of wij moeten de gegevens bewaren in verband met eisen van de fiscus.

Wij gebruiken jouw gegevens niet ongevraagd voor direct marketing. Voor statistische doeleinden gebruiken we alleen gepseudonimiseerde gegevens. Het recht op verzet (staken van verdere verwerking) is dan ook niet aan de orde.

Je hebt het recht om een kopie op te vragen van gegevens die je hebt verstrekt en die worden gebruikt voor geautomatiseerde verwerking zodat je ze kunt meenemen naar een andere aanbieder. We kunnen echter niet garanderen dat jouw gegevens naadloos kunnen worden overgezet in een andere applicatie. Van dataportabiliteit is in praktische zin nauwelijks sprake.

Wij gebruiken jouw gegevens niet voor geautomatiseerde individuele besluitvorming zoals profiling (profilering). Je hoeft dus geen beroep te doen op het recht om daar niet aan onderworpen te worden.

Mocht je een aanleiding hebben om je recht te doen gelden, dan doe je dat via een e-mail aan info@nbvt.nl. Wij zullen zo snel mogelijk reageren en in ieder geval binnen een maand.

Verwerkers

De volledige bedrijfsautomatisering werkt op eigen servers. Onze site wordt beheerd door Pindrop uit Naarden en Vlijmscherp uit Nijmegen. Deze partijen besteden een deel van de verwerking uit aan Google (Google Analytics).

Voor onze nieuwsbrieven maken wij gebruik van de Autorespond uit Amsterdam. Maar alleen onze leden die toestemming hebben geven voor het gebruik van het betreffende e-mailadres, ontvangen onze nieuwsbrief. Het is niet mogelijk voor derden om zich inschrijven op onze nieuwsbrieven.

Voor de uitvoering van onze opleidingen maken wij gebruik van een groot aantal externe instituten. NBVT stuurt namen van deelnemers door aan trainers van deze instituten. Daarmee zijn deze instituten formeel verwerkers in het kader van de AVG. Naast deze kunnen in de opleidingen ZZP’ers, gastsprekers en medewerkers van NBVT optreden.

Inwerkingtreding en wijzigingen

De organisatie van de NBVT is continu in ontwikkeling. Er kunnen daarom altijd zaken worden gewijzigd die een aanpassing van dit statement nodig maken. De aanpassing zal echter niet ten koste gaan van jouw rechten als betrokkene. Een eventuele nieuwe versie zal te vinden zijn op deze site.

Verdere informatie

Heb je vragen of opmerkingen over onze manier van verwerken van jouw persoonsgegevens, dan kun je die mailen aan info@nbvt.nl. Voor meer algemene informatie over de zaken die in dit statement zijn beschreven of over de AVG in het algemeen verwijzen wij je naar de site van de AP: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.