Missie, Visie en Kernwaarden
De NBVT staat voor

De missie, visie en kernwaarden geven aan waar wij als NBVT voor staan en welke waarden voor onze belangrijk zijn om ons doel te bereiken.

Daarnaast is het belangrijk om duidelijk aan te geven waar we naar streven met onze vereniging. Als we dit voor ogen houden, gaan we onze doelen zeker behalen.

Missie

De Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (De NBVT) is een branchevereniging die er primair is voor haar leden, die krachten bundelt en belangen behartigt. De NBVT ondersteunt haar leden op het gebied van marketing, advies, netwerken, innovatie, normering en regelgeving, milieu, techniek, personeel en organisatie. Gezamenlijk met haar leden werkt de NBVT aan het verder vergroten van het marktaandeel van houtproducten t.o.v. andere materialen. De NBVT helpt bij het uitdragen van de toegevoegde waarde van de producten die de leden maken en de deskundigheid van het personeel van de leden.

Visie

De NBVT wil samen met haar leden en andere belanghebbenden binnen de hout- en bouwsector kennis delen, innovaties stimuleren en de efficiëntie in de keten nog verder verbeteren. Daarnaast geeft de NBVT (gevraagd en ongevraagd) advies, biedt de mogelijkheid tot netwerken en draagt bij om de vele milieu- en kwaliteitsvoordelen van de grondstof hout én houtproducten verder te onderzoeken en uit te dragen.

Kernwaarden

RESULTAATGERICHT

De NBVT is praktisch ingesteld en opereert doel- en resultaatgericht.

EXTERN GERICHT

De NBVT kent haar leden persoonlijk, is zichtbaar in de branche en gaat samenwerkingen aan die waardevol zijn voor onze leden.

DIENSTBAAR EN GERICHT OP SAMENWERKING

De NBVT is gericht op haar omgeving en handelt proactief.

TRANSPARANT

De NBVT is transparant en verschaft inzicht, zodat goede, afgewogen beslissingen genomen kunnen worden en verantwoording kan worden afgelegd.