Regelgeving

Na een lange voorbereidingstijd is uiteindelijk in 2023 het besluit genomen om de onderstaande regelgeving als onderdeel van de Omgevingswet per 1 januari j.l. in werking te laten treden.

  • Van Bouwbesluit 2012 naar Besluit Bouwwerken Leefomgeving (Bbl). Zie wetten.overheid.nl
  • Wet kwaliteitsborging voor het bouwen per 1/1/2024 voor gebouwen in gevolgklasse 1, voor meldingen van bouwinitiatieven aan de gemeente vanaf 1/1/2024.

Het Bbl is ten opzichte van het Bouwbesluit niet veel veranderd. In 2023 zijn echter wel een paar wijzigingen doorgevoerd die van invloed zijn op de producten van de NBVT. Daarnaast zijn er een aantal besluiten genomen die nog niet in werking treding en waarvan de precieze datum nog moet worden bepaald. Dit is dan ook een kleine opsomming van de wijzigingen nu en in de nabije toekomst.

Aangepast in het Bbl per 1/1/ 2024:

Brandklasse deuren (beweegbaar deel) in Extra Beschermde Vluchtroutes van brandklasse B naar D; maar dat geldt dus niet voor de (binnen)kozijnen. Daar blijft de eis brandklasse B.

Wellicht is er voor binnenkozijnen nog een vrijstellingsmogelijkheid op basis van artikel 4.46

Niet-aangepast:

Max. 1 cm openingen in gevels. De wens van partijen om de openingen te verkleinen naar 5 mm is na het horen van tegenargumenten van o.a. leden van de NBVT als niet haalbaar gebleken.

In de pijplijn om te worden aangepast, zit onder andere:

Een nieuwe versie van energieprestatiebepalingsmethode NTA 8800 wordt behandeld o.a. om de bepalingsmethode van U-waarden te stroomlijnen met die voor CE-markering buitenramen, deuren en kozijnen met een ‘standaard’ afmeting. De openbare consultatie is net afgerond.

De eis aan de brandvoortplantingsklasse voor gevels boven 30/50m in gebouwen waar mensen slapen en in gebouwen waar minder zelfredzame personen verblijven, blijft tot de nieuwe bepalingsmethode (NPR 6999) definitief is, gehandhaafd op brandklasse B. Daarna wordt de eis brandklasse A2 of een nader te bepalen klasse volgens de nieuwe bepalingsmethode en alternatieve klassering. Met dit voorlopige uitstel van de zwaardere eis is ook de eis aan ramen, deuren, kozijnen in de buitengevel uitgesteld en blijft de brandklasse D vooralsnog staan. In een brief aan de kamer schrijft de minister dat invoering van de eis op 1 januari 2026 lijkt te gaan worden.

Voor gevelbekleding en beplating wordt de Classificatie zonder verdere Testen (CWFT) beperkt tot massief hout en niet meer geschikt geacht voor hout dat behandeld (lees ook afgewerkt met een coating) is. Inwerkingtreding wordt volgens de huidige planning medio mei 2024, ondanks het zware verzet van onder andere Centrum Hout. Het verzet richt zich op het groot aantal combinaties van ‘behandeling’ en hout(soort) dat getest zal moeten worden. Het is bovendien voorgesteld dat ieder product door iedere leverancier afzonderlijk getest zou moeten worden. Een uiterste poging dit tegen te houden of ten minste te vertragen wordt nog gedaan.
Zie hier de 353001_N250_Delegated act CWFT Houten gevelbekleding

Medio 2024 wordt een aangepaste CPR (Europese Bouwproducten Verordening) verwacht, met informatieplicht ook over de milieu-informatie die met de prestatieverklaring meegeleverd dient te worden. Per productgroep wordt bepaald hoe de overgang naar de aangepaste CPR moet worden vastgelegd. Voor Ramen, deuren, kozijnen wordt het dit kwartaal bekend, waarna de aanpassing van de productnormen voor CE-markering plaats gaat vinden.

De “nieuwbouw”-eisen voor de doorvalbeveiliging van te vervangen kozijnen met ramen bij huurwoningen treedt in werking op 1 juli 2024.

Drempelhoogte 20mm bij balkondeuren (niet-gemeenschappelijke buitenruimtes)

De ontwikkeling van de nieuwe norm Toegankelijkheid en de praktijkervaringen daarmee worden afgewacht alvorens opnieuw wordt overwogen de bovengenoemde eis in het Bbl door te voeren.

Artikel 4.182 blijft daarmee: