Vier vragen over ziekte in de vakantieperiode

Als een werknemer ziek wordt in de vakantieperiode, raakt hij/zij over de ziekteperiode verlofdagen kwijt?

Nee. De regel is dat een medewerker tijdens ziekte op vakantie zijn vakantiedagen niet kwijtraakt. Deze dagen zijn ziektedagen. Soms kunnen ziektedagen van zieke werknemers worden aangemerkt als vakantiedagen, maar alleen als dit schriftelijk is overeengekomen (in de arbeidsovereenkomst of cao) of met instemming van de werknemer. Daarbij mag het alleen gaan om ‘bovenwettelijke vakantiedagen’. Het jaarlijkse aantal wettelijke vakantiedagen kun je berekenen door de wekelijkse arbeidsduur met vier te vermenigvuldigen (dus twintig dagen bij een volle werkweek).

Mag een zieke medewerker op vakantie?

Ja. Voorwaarde is wel dat het zieke personeelslid dat, net als zijn niet-zieke collega’s, vooraf met de werkgever bespreekt en een vakantieverzoek indient. De werkgever kan bij twijfel de bedrijfsarts om advies vragen. De medicus onderzoekt eventueel of er medische bezwaren zijn tegen het verlof. Zijn die er niet, dan mag de werknemer op vakantie. In een beperkt aantal gevallen mag de vakantie in mindering worden gebracht op het vakantie-urensaldo. Maar alleen als dit schriftelijk is overeengekomen (in de arbeidsovereenkomst of cao) of met instemming van de werknemer. Daarbij mag het alleen gaan om ‘bovenwettelijke vakantiedagen’. Het jaarlijkse aantal wettelijke vakantiedagen kun je berekenen door de wekelijkse arbeidsduur met vier te vermenigvuldigen (dus twintig dagen bij een volle werkweek). Zijn de dagen aangemerkt als vakantie, dan ontvangt de werknemer op de vakantiedagen hetzelfde loon als wanneer hij/zij niet ziek zou zijn.

Als een werknemer ziek is in de vakantieperiode, raakt hij/zij in de ziekteperiode ingeroosterde ATV-dagen kwijt?

Ja. Als een medewerker ziek is op een ingeroosterde ATV-dag, dan vervalt deze dag. De werknemer kan deze dagen waarop hij of zij ziek was niet opnieuw opnemen.

Bouwt een werknemer verlofdagen op bij ziekte?

Ja. Als een werknemer (gedeeltelijk) ziek is, loopt de opbouw van vakantie-uren gewoon door. In de cao Timmer wordt daarover geen onderscheid gemaakt in de opbouw van wettelijke en bovenwettelijke vakantie-uren.

Meer vragen over wet en arbeid? Neem dan contact op met Ton Paalman, t.paalman@nbvt.nl.

NBVT, 30 augustus 2023