Belangrijk nieuws van de Arbeidsinspectie!
Project blootstelling aan houtstof in de houtverwerkende industrie

Een op de zes werknemers loopt het risico om ziek te worden omdat zij op het werk te maken hebben met gevaarlijke stoffen. Jaarlijks overlijden 3.000 (ex) werknemers door blootstelling aan gevaarlijke stoffen.  Veilig werken is dus extra belangrijk als er gevaarlijke stoffen in het spel zijn.

Een van deze gevaarlijke stoffen is houtstof. Als werknemers houtstof inhaleren, wordt het afgezet in de neus, keel en luchtwegen. Blootstelling aan houtstof kan op die manier ademhalingsproblemen veroorzaken, maar ook een oorzaak zijn van oogirritatie, huidziekten en bij langdurige blootstelling, kanker. Dit vormt een gezondheidsrisico voor werknemers in de houtverwerkingsbranche.

Werkgevers zijn verantwoordelijk dat hun werknemers veilig en gezond kunnen werken. Toch gebeurt dit niet altijd, is gebleken tijdens een pilot project in 2023 bij 25 houtverwerkende bedrijven. Daarom start de Nederlandse Arbeidsinspectie deze maand met een reeks inspecties bij bedrijven in de SBI code 16  in de primaire houtbewerking, vervaardiging van artikelen van hout, kurk riet en vlechtwerk (geen meubels) en SBI code 31 – vervaardiging van meubels en overig.

Hoe gaat een inspectie in zijn werk?

De Arbeidsinspectie bezoekt een bedrijf zonder dit van tevoren aan te kondigen. Tijdens het bezoek voeren de inspecteurs gesprekken met bedrijfsleiding en werknemers, wordt er een monitorlijst doorgenomen en doen zij een rondgang op de werkvloer. Tijdens de rondgang wordt primair gekeken naar blootstelling aan houtstof en blootstelling aan vluchtig organische stoffen tijdens spuitwerkzaamheden. Overige risico’s worden meegenomen indien er sprake is van ernstig gevaar voor personen. De ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging wordt expliciet gevraagd om bij het bezoek aan te sluiten.

Hoe kan een bedrijf zich voorbereiden op een inspectie?

De documenten rondom gezond en veilig werk moeten volledig en actueel zijn. Dat zijn in ieder geval:

  • Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
  • Blootstellingsbeoordeling
  • Plan van aanpak
  • Basiscontract met Arbodienst

Op de website van de Nederlandse Arbeidsinspectie kunnen werkgevers ook de zelfinspectie gevaarlijke stoffen doen. In de zelfinspectie is per onderwerp te controleren hoe een bedrijf er voor staat en welke verbeterpunten er nog zijn.

Wat als iets niet in orde is?
Bij ernstige overtredingen zal de Arbeidsinspectie handhavend optreden. Is de overtreding niet ernstig maar moet het wel aangepakt worden? Dan kan een bedrijf een waarschuwing krijgen, met daarbij de mogelijkheid een verbetertraject te starten. De werkgever spreekt dan met de inspecteur af hoe hij de betreffende verbeteringen in zijn bedrijf gaat doorvoeren. Tijdens het verbetertraject komt de inspecteur bij het bedrijf langs om te beoordelen of het de verbeteringen succesvol doorvoert.

Voor vragen kan contact opgenomen worden met het secretariaat: 036 2030356, info@nbvt.nl.